Atiwniad Pŵer Hudol Astaroth

€ 39 € 45 -14% ODDI

Pecyn Power

Atiwniad Pŵer Hudol Astaroth

0 gwylio'r eitem hon.
€ 39 € 45 -14% ODDI

Pecyn Power

Disgrifiad Cynnyrch

Defnyddiwch egni pŵer Astaroth yn eich bywyd gyda'r cychwyn hwn.

Mae Astaroth yn ysbryd arbennig iawn gydag egni cryf a phenodol a fydd yn eich helpu bob dydd os cewch eich cychwyn arno.

Mae aliniadau'n gwneud newidiadau mawr i'ch lefelau egni trwy gyfuno'ch lefelau egni â'r ysbryd a ddewisoch
Bydd hyn yn caniatáu ichi fanteisio'n uniongyrchol ar y pwerau gwirodydd a'u defnyddio er eich lles chi.

Mae'n hysbys bod yr aliniadau'n bwerus iawn a pho fwyaf o aliniadau y byddwch chi'n eu cymryd, y mwyaf o bwerau y gallwch chi eu defnyddio. Maent yn cyfuno'n berffaith ac yn gallu creu pwerau newydd, penodol nad ydynt wedi'u rhestru fel pwerau ysbryd arbennig. Po fwyaf o wirodydd rydych chi'n cyd-fynd â nhw, y cryfaf y bydd y pwerau'n eu cael wrth iddyn nhw gyfoethogi ei gilydd

Byddwch yn gallu galw ar yr ysbryd(ion) bob tro y byddwch angen eu cymorth. Nhw fydd eich ffrind a'ch cydymaith oes.
Unwaith y bydd y 21 diwrnod o aliniad wedi'i orffen byddwch yn derbyn gair pŵer penodol a fydd fel rhif ffôn uniongyrchol, preifat a ddefnyddiwch i alw presenoldeb eich ysbryd fel y bydd yn eich helpu a'ch cynorthwyo. Mae pob gair pŵer yn unigryw ar gyfer pob ysbryd a pherson. Nid oes unrhyw eiriau pŵer union yr un fath. Mae'r geiriau pŵer hyn yn cael eu rhoi i ni yn uniongyrchol o'r ysbryd ar ôl i ni gwblhau'r 7 defod agoriadol i chi.

Mae hyn yn hawdd iawn i'w wneud a gellir ei ddefnyddio gan bawb. Nid oes unrhyw beryglon nac anfanteision pan fyddwch chi'n cyd-fynd ag ysbryd penodol. Mae'r aliniadau hyn yn gwbl ddiogel ac yn hynod bwerus.

Mae gwybod bod rhywbeth mwy, mwy pwerus a doethach na chi yn gwylio drosoch chi a bydd yn gofalu am eich anghenion pryd bynnag y byddwch angen ei bwerau yn rhoi teimlad sy'n bwerus iawn ac yn ddymunol iawn. Mae hyn oherwydd gwybod hynny
mae rhywbeth yn gwylio drosoch yn rhoi'r sicrwydd ichi y bydd eich anghenion yn cael eu diwallu pryd bynnag y bydd angen ei bwerau arnoch.

Mae hyn yn ddyledus i'r ffaith fod rhywun yn ymwybodol o'r ffaith bod rhywbeth yn edrych drostynt ac yn gwylio drostynt.

Wrth i amser fynd heibio, byddwch yn gwella mewn amrywiaeth o ffyrdd, a bydd y galluoedd y mae'r ysbryd yn eu rhoi i chi, maes o law, yn dewch i ddod yn rhan annatod o bwy ydych chi.

O ystyried bod hyn yn rhywbeth y gall pawb ei wneud, beth ydych chi'n aros amdano er mwyn cydamseru â'r ysbryd rydych chi wedi'i ddewis?

Os ydych am brofi grym llawn yr ysbryd hwn, rydym yn argymell eich bod yn cael y cychwyn ynghyd â grimoire yr ysbryd. Bydd y grimoire yn rhoi set o fantras pwerus iawn y gellir eu defnyddio mewn sefyllfaoedd penodol iawn, gan ganiatáu ichi gyrraedd eich nod yn gyflymach ac mewn llai o amser. Gwnaethom gynnig bwndel arbennig y gallwch ei brynu o'r detholiad.

Pwerau Astaroth:

Mae ffrindiau'n bwysig iawn ym mywyd rhywun oherwydd gallant eich helpu mewn sawl sefyllfa pan na allwch helpu'ch hun. Gall ffrind eich helpu i ddod o hyd i swydd, creu busnes, dod o hyd i gariad eich bywyd, ac ati. Dda mae ffrind yn werthfawr iawn ac mae Astaroth yn un o'r ysbrydion gorau i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r ffrindiau hyn.

Mae Astaroth hefyd yn ysbryd gwych i ddod o hyd i atebion o'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Mae hefyd yn eich gwneud chi'n egnïol, yn dyfalbarhau ac yn barhaus.

Os oes angen i gwella'ch cysylltiadau, gwella cyfathrebu gyda theulu, ffrindiau neu bartner, dod o hyd i wir ffrindiau sy'n eich hoffi chi a'ch cefnogi chi? Gall pwerau Astaroth eich helpu chi.

Y cychwyn pŵer hwn gyda sigil Astaroth yn berffaith ar gyfer

  • Ydych chi'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i gariad eich bywyd?
  • Dydy'ch ffrindiau ddim yn dy garu di?
  • Nid yw'ch teulu'n poeni amdanoch chi?
  • Nid yw'ch plant hyd yn oed yn sylwi arnoch chi?
  • Nid oes gennych unrhyw wir ffrindiau?
  • Nid yw'ch gwraig / gŵr yn edrych arnoch chi gyda'r un llygaid mwyach?
  • Ydych chi eisiau gwybod y gwir?
  • Angen mwy o egni a stopio cyhoeddi? 

Sut mae'n gweithio'n union?

Bydd angen i chi ailadrodd Enn gyfrinachol Astaroth 3 - 6 neu 9 gwaith y dydd am 21 diwrnod yn cynnal y cychwyn cerdyn. Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn gwneud 9 arbennig defodau i'ch cychwyn yn y pwerau arbennig o Astaroth. Pan ddaw'r cylch 21 diwrnod i ben byddwch yn gallu defnyddio pwerau Astaroth pryd bynnag y bydd eu hangen arnoch.

Gallwch ddefnyddio’r pwerau ysbryd i wella'ch bywyd neu i helpu eraill. Unwaith wedi cychwyn chi sydd i benderfynu sut a phryd rydych chi am ddefnyddio'ch pwerau sydd newydd eu caffael.

Ar ôl ei brynu byddwch yn derbyn y dadlwythiad sy'n cynnwys ffeil sain gyda'i cyfrinachol Enn (mantra) llyfryn pdf o 12 tudalen gyda chyfarwyddiadau, cerdyn cychwyn a ffeil txt gyda mwy o fanylion. (ar gael yn Saesneg yn unig)Y teimladau y mae ein profwyr beta a brofwyd yn ystod wythnos gyntaf y cychwyn yw un neu nifer o'r canlynol:
teimlo presenoldeb, symud cysgodion yng nghornel fy llinell o olwg, trafferth cysgu, cyfathrebu, brain o unman Breuddwydion i fod yn fwy dwys a byw, Emosiwn cadarnhaol, ymdeimlad o bŵer, Math o gyflwr sy'n llifo, lleihad mewn pryderon, mwy o fewnol cryfder, Yn curo mewn clustiau, ac ati.

Mae hyn yn hollol normal pan fyddwch chi'n dechrau'r cychwyniadau ac nid ydyn nhw'n ddim byd i boeni amdano. Bydd y symptomau hyn i gyd yn diflannu pan fydd y mae cychwyn yn cael ei wneud a phrofiadau cadarnhaol yn cynyddu. Gallwch ddod o hyd i'r adroddiadau profwr beta ar ein blog

Adroddodd un o'n profwyr beta y canlynol profiad gydag Astaroth:

Mae DK o Awstria yn adrodd am ei phrofiad gyda phwerau Astaroth:

Pa Aliniad Ysbryd a gawsoch chi? : Astaroth

Ers pryd ydych chi wedi bod yn profi'r Ysbryd hwn : Diwrnodau 7

Ar ôl sawl diwrnod y gwnaethoch chi sylwi ar newidiadau? : Diwrnod 1

Beth wnaethoch chi sylwi arno? : Fe wnaeth fy chwaer, sy'n byw ymhell i ffwrdd a bron byth yn cysylltu â mi arogli fy mam, estyn allan atom ni. Yn gyntaf, fe gysylltodd â mi a fy ngwahodd i Galan Gaeaf ddod i'w thŷ, mae'n gwneud parti. Yna, fe gysylltodd â fy mam a chael sgwrs hir iawn gyda hi. Nawr, mae hi'n galw fy mam bob dydd ac mae fy mam yn hapus iawn, i gael ei merch yn ei byw eto. 3 diwrnod yn ddiweddarach, cefais wybodaeth am fy nghariad, nad oeddwn erioed wedi gwybod amdano. Deuthum yn fewnwelediad am hanes ei deulu a sut y bu rhai pethau mewn gwirionedd. Derbyniais wybodaeth hefyd am rai pethau eraill, a oedd yn bwysig iawn, i'w gwireddu a'u deall. Rhoddodd Astaroth wybodaeth imi am fy ngorffennol a'm dyfodol a rhoddodd gyfle i mi siarad â fy chwaer eto. A gwelais ef yn fy mreuddwydion a chlywais ei lais yn sibrwd, beth i'w wneud.

A wnaeth y Ysbryd cyfathrebu gyda ti? : Oes

A roddodd yr Ysbryd arwyddion penodol ichi? : Oes

Pa fath o gyfarwyddiadau a roddodd yr ysbryd i chi? : Dywedodd wrthyf am fod yn agored i dderbyn negeseuon am rai pethau, ni fyddwn yn credu o’r blaen. Dywedodd wrthyf am estyn allan at rywun o deulu fy nghariad i ddysgu'r gwir amdano.

Ar ba ffurf yr ymddangosodd yr ysbryd? : Roedd ganddo ben blaidd a backtail neidr ac ymwelodd â mi yn y nos yn fy ngwely.

A wnaethoch chi ddymuniad? : Oes

A roddodd yr Ysbryd y dymuniad ichi? : Oes

Mwy o fanylion : Roeddwn yn dymuno y byddai fy chwaer yn estyn allan at fy mam eto a digwyddodd. Roeddwn i hefyd eisiau gwybod y gwir am fy nghariad.