Gwedd hudolus Mammon

€ 39 € 45 -14% ODDI

Pecyn Power

Gwedd hudolus Mammon

0 gwylio'r eitem hon.
€ 39 € 45 -14% ODDI

Pecyn Power

Disgrifiad Cynnyrch

Defnyddiwch egni pŵer Mammon yn eich bywyd gyda'r cychwyn hwn.

Mae Mammon yn ysbryd arbennig iawn gydag egni cryf a phenodol a fydd yn eich helpu bob dydd os cewch eich cychwyn arno.

Mae aliniadau'n gwneud newidiadau mawr i'ch lefelau egni trwy gyfuno'ch lefelau egni â'r ysbryd a ddewisoch
Bydd hyn yn caniatáu ichi fanteisio'n uniongyrchol ar y pwerau gwirodydd a'u defnyddio er eich lles chi.

Mae'n hysbys bod yr aliniadau'n bwerus iawn a pho fwyaf o aliniadau y byddwch chi'n eu cymryd, y mwyaf o bwerau y gallwch chi eu defnyddio. Maent yn cyfuno'n berffaith ac yn gallu creu pwerau newydd, penodol nad ydynt wedi'u rhestru fel pwerau ysbryd arbennig. Po fwyaf o wirodydd rydych chi'n cyd-fynd â nhw, y cryfaf y bydd y pwerau'n eu cael wrth iddyn nhw gyfoethogi ei gilydd

Byddwch yn gallu galw ar yr ysbryd(ion) bob tro y byddwch angen eu cymorth. Nhw fydd eich ffrind a'ch cydymaith oes.
Unwaith y bydd y 21 diwrnod o aliniad wedi'i orffen byddwch yn derbyn gair pŵer penodol a fydd fel rhif ffôn uniongyrchol, preifat a ddefnyddiwch i alw presenoldeb eich ysbryd fel y bydd yn eich helpu a'ch cynorthwyo. Mae pob gair pŵer yn unigryw ar gyfer pob ysbryd a pherson. Nid oes unrhyw eiriau pŵer union yr un fath. Mae'r geiriau pŵer hyn yn cael eu rhoi i ni yn uniongyrchol o'r ysbryd ar ôl i ni gwblhau'r 7 defod agoriadol i chi.

Mae hyn yn hawdd iawn i'w wneud a gellir ei ddefnyddio gan bawb. Nid oes unrhyw beryglon nac anfanteision pan fyddwch chi'n cyd-fynd ag ysbryd penodol. Mae'r aliniadau hyn yn gwbl ddiogel ac yn hynod bwerus.

Mae gwybod bod rhywbeth mwy, mwy pwerus a doethach na chi yn gwylio drosoch chi a bydd yn gofalu am eich anghenion pryd bynnag y byddwch angen ei bwerau yn rhoi teimlad sy'n bwerus iawn ac yn ddymunol iawn. Mae hyn oherwydd gwybod hynny
mae rhywbeth yn gwylio drosoch yn rhoi'r sicrwydd ichi y bydd eich anghenion yn cael eu diwallu pryd bynnag y bydd angen ei bwerau arnoch.

Mae hyn yn ddyledus i'r ffaith fod rhywun yn ymwybodol o'r ffaith bod rhywbeth yn edrych drostynt ac yn gwylio drostynt.

Wrth i amser fynd heibio, byddwch yn gwella mewn amrywiaeth o ffyrdd, a bydd y galluoedd y mae'r ysbryd yn eu rhoi i chi, maes o law, yn dewch i ddod yn rhan annatod o bwy ydych chi.

O ystyried bod hyn yn rhywbeth y gall pawb ei wneud, beth ydych chi'n aros amdano er mwyn cydamseru â'r ysbryd rydych chi wedi'i ddewis?

Os ydych am brofi grym llawn yr ysbryd hwn, rydym yn argymell eich bod yn cael y cychwyn ynghyd â grimoire yr ysbryd. Bydd y grimoire yn rhoi set o fantras pwerus iawn y gellir eu defnyddio mewn sefyllfaoedd penodol iawn, gan ganiatáu ichi gyrraedd eich nod yn gyflymach ac mewn llai o amser. Gwnaethom gynnig bwndel arbennig y gallwch ei brynu o'r detholiad.

Pwerau Mammon:

Mae'r ysbryd pwerus Mammon yn arbenigwr ar gaffael cyfoeth ac arian. Hyn bydd cychwyn yn eich helpu i gael arian a chyfoeth trwy'r pwerau o'r ysbryd mawr Mammon.

Mammon yw'r ysbryd perffaith if

• Rydych chi'n cael trafferth cwrdd â dau ben llinyn ynghyd
• Mae eich busnes ar fin mynd i lawr y draen
• Rydych chi am gychwyn busnes ond ddim yn gwybod sut na beth
• Mae eich cystadleuaeth yn dileu'ch cleientiaid
• Byddech wrth eich bodd yn mynd â'ch busnes i'r lefel nesaf
• Rydych chi'n teimlo awydd i adael eich cystadleuaeth ar ôl
• Nid ydych chi'n gwybod sut i symud ymlaen yn eich ymdrechion

Ond mae hefyd yn arbenigo mewn derbyn rhoddion, rhoddion, grantiau, etifeddiaethau, ac ati. Popeth sy'n gysylltiedig ag arian yw ei arbenigedd ac os ydych chi cychwyn i'w bwerau, gallwch chi hefyd eu defnyddio i chi'ch hun neu i eraill.

Sut mae'n gweithio'n union?

Bydd angen i chi ailadrodd y cyfrinachol Enn o Mammon 3 - 6 neu 9 gwaith y dydd am 21 diwrnod yn dal y cerdyn cychwyn. Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn gwneud 9 arbennig defodau i'ch cychwyn yn y pwerau arbennig o Mammon. Pan ddaw'r cylch 21 diwrnod i ben byddwch yn gallu defnyddio pwerau Mammon pryd bynnag y bydd eu hangen arnoch.

Gallwch ddefnyddio’r pwerau ysbryd i wella'ch bywyd neu i helpu eraill. Unwaith wedi cychwyn chi sydd i benderfynu sut a phryd rydych chi am ddefnyddio'ch pwerau sydd newydd eu caffael.

Gallwch ddefnyddio'r pwerau i drwytho gwrthrychau â phwer yr ysbryd hwn neu berfformio defodau penodol i chi'ch hun neu i eraill.

Ar ôl ei brynu byddwch yn derbyn y dadlwythiad sy'n cynnwys ffeil sain gyda'i cyfrinachol Enn (mantra) llyfryn pdf o 12 tudalen gyda chyfarwyddiadau, cerdyn cychwyn a ffeil txt gyda mwy o fanylion. (ar gael yn Saesneg yn unig)

Mae ein holl gychwyniadau yn ddi-risg. Maent i gyd yn cael eu profi gan y 5 meistr, ein tîm o 10 profwr beta preswyl a dros 120 o brofwyr gwirfoddol o bob cwr o'r byd. Ni fyddwch yn gwneud unrhyw gytundebau, nid oes raid i chi roi eich enaid na dim byd tebyg. Byddwch yn rhydd i brofi a defnyddio'r pŵer yr ysbryd hwn.

Y teimladau y mae ein profwyr beta a brofwyd yn ystod wythnos gyntaf y cychwyn yw un neu nifer o'r canlynol:

teimlo presenoldeb, symud cysgodion yng nghornel fy llinell o olwg, trafferth cysgu, cyfathrebu, brain o unman Breuddwydion i fod yn fwy dwys a byw, Emosiwn cadarnhaol, ymdeimlad o bŵer, Math o gyflwr sy'n llifo, lleihad mewn pryderon, mwy o fewnol cryfder, Yn curo mewn clustiau, ac ati.

Mae hyn yn hollol normal pan fyddwch chi'n dechrau'r cychwyniadau ac nid ydyn nhw'n ddim byd i boeni amdano. Bydd y symptomau hyn i gyd yn diflannu pan fydd y mae cychwyn yn cael ei wneud a phrofiadau cadarnhaol yn cynyddu. Gallwch ddod o hyd i'r adroddiadau profwr beta ar ein blog

Profiad JW, profwr beta o'r Unol Daleithiau

Pa Aliniad Ysbryd a gawsoch chi? : mammon
Ers pryd ydych chi wedi bod yn profi'r Ysbryd hwn : 10
Ar ôl sawl diwrnod y gwnaethoch chi sylwi ar newidiadau? : Tri diwrnod
Beth wnaethoch chi sylwi arno? : Sylwais ar ysbrydoliaeth gref iawn i ymchwilio i Mammon yn y dyddiau cyn dod i gysylltiad â'r endid. Roeddwn i'n teimlo bod Mammon eisiau i mi wybod mwy amdano cyn i ni gyfathrebu a chydweithio.
A wnaeth y Ysbryd cyfathrebu gyda ti? : Ydw
A roddodd yr Ysbryd arwyddion penodol ichi? : Ydw
Pa fath o gyfarwyddiadau a roddodd yr ysbryd ichi? : Roedd Mammon yn glir iawn mai partneriaeth oedd ein cysylltiad newydd ac y byddai'n fy nghynorthwyo. Gofynnodd beth roeddwn i eisiau ac eglurodd ymhellach y byddai'n rhaid i mi hefyd amlygu'r digonedd a bod yn agored i'r cyfleoedd a gyflwynodd.
Ar ba ffurf yr ymddangosodd yr ysbryd? : Niwl gwyn ac aur gwan mewn drych sgrechian.
A wnaethoch chi ddymuniad ? : Ydw
A roddodd yr Ysbryd y dymuniad ichi? : Ydw

Mwy o fanylion : Yr Ysbryd Cychwyn Pwer roedd gyda Mammon yn hawdd iawn i'w ddilyn ac yn gryno sy'n wych i ymarferwyr ar bob lefel. Mae Mammon yn endid rhyfeddol i weithio gydag ef ac mae'n barod i egluro ei rôl mewn unrhyw geisiadau a ofynnwch ganddo. Mae'r rhan fwyaf o bobl gan gynnwys deiseb fy hun Mammon o ran cyfoeth, digonedd a dadflocio ffyrdd. Mae Mammon yn gythraul pwerus a fydd yn helpu i amlygu'r holl bethau hyn ond rhaid i chi hefyd weithio'n galed i ddefnyddio'r agoriadau y mae Mammon yn eu darparu. Gall unrhyw beth sy'n eich atal rhag sicrhau'r llwyddiant yr ydych yn dymuno iddo gael gwared arno, ac fe wnaiff.

Adroddiad gan WK o'r Unol Daleithiau

Pa Aliniad Ysbryd a gawsoch? : mammon
Ers pryd ydych chi wedi bod yn profi'r Ysbryd hwn : Dechreuais ar yr 28ain o Fedi, ond anghofiais un diwrnod a dechrau drosodd. Nawr rydw i ar fy 3ydd diwrnod o 21.
Ar ôl sawl diwrnod y gwnaethoch chi sylwi ar newidiadau? : Ar ôl y diwrnod cyntaf
Beth wnaethoch chi sylwi arno? : Teimladau cryf yn bendant. Yn fwy cyfforddus gyda llwyddiant ariannol, y teimlad bod llawer o gyfoeth yn dod ar fy nghyfer, NID wyf ar fy mhen fy hun. Cryfder a phwer. Weithiau stumog ansefydlog.
A wnaeth y Ysbryd cyfathrebu gyda ti? : Oes
A roddodd yr Ysbryd arwyddion penodol ichi? : Oes
Pa fath o gyfarwyddiadau a roddodd yr ysbryd i chi? : Aros yn agored i lifogydd pob cyfle
Ar ba ffurf yr ymddangosodd yr ysbryd? : Yn union yn fy meddwl hyd yn hyn. Er fy mod i'n teimlo presenoldeb yn y nos.
A wnaethoch chi ddymuniad ar ôl yr 21 diwrnod? : Na
A roddodd yr Ysbryd y dymuniad ichi? : Na
Mwy o fanylion : Dim ond ar fy 3ydd diwrnod o'r cylch 21 diwrnod yr wyf, a byddaf yn cyflwyno'r adroddiad hwn yn wythnosol, yn unol â'ch cyfarwyddiadau.